نرم افزار گزارش ساز

نرم افزار گزارش ساز پگاه سیستم سازوکاری برای نظارت بر مأموریت (Mission) سازمان است و مجموعه‌ای از گزارش‌‌های موردنیاز برای تصمیم‌گیری‌ در کسب‌وکار فراهم می‌آورد

نرم افزار گزارش ساز پگاه سیستم سازوکاری برای نظارت بر مأموریت (Mission) سازمان است و مجموعه‌ای از گزارش‌‌های موردنیاز را برای تصمیم‌گیری‌های کسب‌وکار فراهم می‌آورد. این گزارش‌‌ها از سیستم‌‌های عملیاتی و سیستم هوش تجاری سازمان، با رویکرد موارد کاربرددار در تصمیمات سطوح مختلف مدیریت، استخراج شده و براساس دوره‌‌های گزارش‌دهی و رویداد‌های سیستم، متناسب با هر مدیر برای وی ارسال می‌‌شوند. مجموعۀ جامع گزارش‌‌های استاندارد سیستم، راه را در فراهم‌سازی اطلاعات لازم تصمیم‌ هموار می‌کند. همچنین سیستم تدوین گزارش‌‌های خاص‌منظوره، تصمیم‌سازی مدیران را با ارائۀ ابزار قالب‌بندی و زمان‌بندی گزارش و امکانات جست‌وجوی محاور‌ه‌ای، یعنی کاوش اطلاعات براساس ارتباطات معنایی، آسان می‌سازد.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و توانمندی‌ها

نرم افزار گزارش ساز پگاه سیستم

  • کاهش زمان لازم برای تلفیق اطلاعات از سیستم‌‌های متعدد و حذف خطای انسانی محتمل در تدوین

  • سازگاری محاسبات انجام‌شده در زیرسیستم‌‌های متفاوت و گاه فرمول‌‌های مختلف در ارائۀ نتایج تجمیعی و یکسان‌سازی، از قبیل استفاده ازفرمول‌‌های متنوع برای حاشیۀ سود

  • سادگی استفاده با ارائۀ مجموع جامع گزارش‌‌های استاندارد و جست‌وجوی محاوره‌ای

  • منعطف برای ایجاد گزارش‌‌های لازم توسط ابزار قالب‌بندی و زمان‌بندی گزارش و نیز امکانات جست‌وجوی محاوره‌ای

  • پیگیری مقادیر ارائه‌شده در هر گزارش تا سطح سیستم‌‌های عملیاتی و کاربران، برای کشف و بهبود گلوگاه‌‌های کسب‌وکار

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
ثبت شماره تماس الزامی است
Invalid email address.
Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid Input
کد امنیتی لطفا کد درست را وارد نمایید

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش