آموزش حسابداری – بخش بیستم: آیین نامه مربوط به نوع دفاتر(قسمت سوم)

اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده 1- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هر یک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
گروه اول:
1-1 اطلاعات هویتی:
1-1- اطلاعات هویتی و مکانی.
1-2- مجوزهای فعالیت اقتصادی.
2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
4- واردات و صادرات کالاها و خدمات.
5- صورت حساب سود و زیان.
6- ترازنامه.
7- اطلاعات شرکاء.
8- اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه دوم:
1- اطلاعات هویتی:
1-1- اطلاعات هویتی و مکانی.
1-2- مجوزهای فعالیت اقتصادی.
2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره.
4- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط).
5- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی.
6- اطلاعات شرکاء.
7- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
گروه سوم:
1- اطلاعات هویتی:
1-1- اطلاعات هویتی و مکانی.
1-2- مروزهای فعالیت اقتصادی.
2- درآمد مشمول مالیات ،بخشودگی های مالیاتی ،معافیت های قانونی و مالیات متعلق.
2-1- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط).
2-2- اطلاعات شرکاء.
2-3- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
تبصره: در مواردی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هر یک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.
ماده 4- مودیان موضوع این آیین نامه مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.
تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 678 قانون مورد پذیرش می باشد.

منبع: مرکز آموزش پگاه سیستم

دمو

پشتیبانی

پشتیبانی راهنمایی و پشتیبانی نرم‌افزارهای پگاه‌سیستم.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

فروش

مشاوره تخصصی، ارائه راه‌کارهای نرم‌افزاری مالی و سازمانی.

۰۲۱-۴۱۳۶۷۰۰۰

ایمیل

با آدرس پست الکترونیک پگاه‌سیستم مکاتبه فرمایید

info@pegahsystem.com

نشانی

تهران، سهروردی شمالی – خیابان هویزه شرقی – نرسیده به خیابان شریعتی – پلاک ۱۸ – واحد ۱

تلفکس :۴۱۳۶۷۰۰۰-۰۲۱