نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت

نرم افزار مدیریت ایمنی وبهداشت(hse)، امکان ماتریس تجهیزات حفاظت فردی، پرونده پزشکی کارکنان، معاینات پزشکی،بازدید تجهیزات ایمنی و... را مهیا می نماید

مدیریت اطلاعات ایمنی و بهداشت مربوط به کارکنان هر سازمان، بی اندازه مهم است؛ چراکه کارکنان هر سازمان مهم ترین سرمایه های آن سازمان اند و توجه به مسائل ایمنی کارکنان، توجه به حفظ سرمایه اصلی سازمان است. نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت با توجه به ویژگی‌ های مندرج در سطرهای بعد، می تواند یاریگر بخش ایمنی و بهداشت هر سازمان برای عملکرد بهینه تر باشد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار مدیریت ایمنی و بهداشت پگاه سیستم

 • تعریف انواع حوادث و گروه بندی و نمایش نمودار علل وقوع حوداث
 • تشکیل پرونده پزشکی کارکنان
 • تهیه شناسنامه تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • برنامه ریزی شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • یادآوری زمان سررسید شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • ثبت سوابق شارژ تجهیزات ایمنی و آتش نشان
 • برنامه ریزی تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • یادآوری زمان سررسید تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • ثبت سوابق تحویل وسایل حفاظت فردی کارکنان
 • ثبت گزارش انواع حوادث و امکان ردیابی اقدامات اصلاحیِ ثبت شده حوادث رخ داده
 • تهیه انواع گزارش‌ های اطلاعات ثبت شده درباره ایمنی و بهداشت

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش