نرم‌ افزار مدیریت فرایندها و اهداف سازمان

نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان شناسنامه فرایند، پایش شاخص های کارایی واثر بخشی فرآیندها و میزان تحقق اهداف سازمان به همراه نمودارهای اندازه گیری را ایجاد می نماید

نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان با توجه به اهمیت نگرش فرآیندی در استاندارد ISO9001 و ضرورت تعیین، محاسبه و پایش شاخص های عملکرد سازمان در فرآیند های مختلف تهیه شده است.
با توجه به این که جمع آوری اطلاعات شاخص ها و مانیتورینگ آنها در اغلب سازمان ها با دشواری صورت می گیرد نرم افزار مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان پگاه سیستم با امکان جمع آوری نتایج پایش شاخص ها در سطح سازمان و مانیتورینگ آنها در قالب گزارشات متنوع و بررسی عملکرد فرایندها و تحقق اهداف سازمان به شکل آسان تری نسبت به مدیریت فرایندهای سازمان اقدام می نماید.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیرسیستم مدیریت فرآیندها و اهداف سازمان پگاه سیستم

 • تعریف فرایند‌های سازمان
 • تعریف مسئولان فرایند‌های سازمان و ارتباط واحد‌های گوناگون با فرایند‌های مختلف
 • تعریف ورودی‌‌های فرایند
 • تعریف خروجی‌‌های فرایند
 • تخصیص فعالیت به فرایند
 • تعریف شاخص‌‌های کلیدی فرایند
 • تعریف معیار‌های پایش فرایند
 • تعریف ارتباط شاخص های کلیدی و اهداف کلان سازمان
 • هدف گذاری فرایندها در دوره‌‌های زمانی مختلف
 • هشدار موعد ثبت مقادیر شاخص‌ها به مسئول پایش هر شاخص
 • ارتباط با زیرسیستم مدیریت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و بهبود، برای صدور اقدام اصلاحی برای شاخص‌هایی که در محدودۀ مجاز نیست

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش