نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه با لحاظ کردن مشخصات کنترلی دریک آزمیشگاه با امکان ثبت درخواست درون و برون سازمانی و ثبت سوابق آزمایشگاه مکانیزم مناسبی ایجاد می نماید

امروزه استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) راهکاری مناسب برای سامان دهی و مدیریت گردش اطلاعات در آزمایشگاه هاست. نرم افزار مدیریت آزمایشگاه پگاه سیستم با مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان، تجهیزات آزمایشگاه، مدیریت توانمندی کارکنان، مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاه، گردش مراحل آزمایش و نیز مدیریت اجرای صحیح و هرچه مناسب تر الزامات استانداردهای ملی و بین المللی می تواند ابزاری مفید برای مدیریت هرچه بهتر و آسان تر آزمایشگاه در خدمت مدیران و کارکنان آزمایشگاه قرار دهد.

سفارش خرید

ویژگی ها و امکانات

نرم افزار زیرسیستم مدیریت آزمایشگاه پگاه سیستم

 • تعریف انواع آزمایشگاه های موجود در سازمان
 • تعریف تجهیزات در گروه های اصلی و فرعی تجهیزات
 • تعریف شناسنامه تجهیزات
 • تعریف انواع تست و آزمایش
 • تعریف دامنه کاربرد آزمایشگاه
 • تعریف صلاحیت کارکنان آزمایشگاه
 • ثبت درخواست انجام آزمایش جهت مشتریان داخلی و خارجی
 • صدور برگ رسید تحویل نمونه، به صورت مکانیزه
 • ثبت نتایج آزمایش های انجام شده
 • تهیه انواع گزارش از سوابق آزمایش ها و تست های درخواست شده و انجام شده
 • تهیه گزارش هزینه های انجام تست / آزمایش های مختلف

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش