نرم افزار مدیریت آموزش

نرم افزار آموزش براساس الزامات ISO10015 ابزار امکان سنجی ، درخواست، تایید، تصویب ارزیابی واثربخش دوره های آموزشی به صورت نرم افزاری مهیامی نماید

امروزه اهمیت جایگاه و تاثیر گذاری نیروی انسانی در پیشبرد اهداف سازمانی بر هیچ کس پوشیده نیست و آموزش بزرگترین عامل رشد و تعالی نیروی انسانی در هر سازمانی می باشد. با توجه به اینکه طی نمودن چرخه فرآیند آموزش از زمان تشخیص نیازمندی آموزش پرسنل تا زمان محاسبه شاخص و سنجش اثر بخشی، فعالیتی وقت گیر اما ضروری می باشد، نرم افزار مدیریت آموزش پگاه سیستم کمک می کند تا سازمان مدارک و سوابق آموزش را بتواند به صورت مدون در اختیار داشته باشد و با استفاده از نرم افزار آموزش ارتقاء سطح آموزشی کارکنان و مشاهده وضعیت آموزشی هر یک از پرسنل امر آسانتری خواهد بود. با کمک نرم افزار آموزش سوابق آموزشی کارکنان در سازمان از بین نرفته و به آسانی قابل دسترسی خواهد بود.

سفارش خرید

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار زیر سیستم مدیریت آموزش پگاه سیستم

 • تعریف انوع دوره و انواع نحوۀ برگزاری دوره
 • تعیین مدرسان دوره‌‌های آموزشی
 • مشخص کردن دوره‌‌های برون سازمانی و درون سازمانی به تفکیک هر دوره
 • تعریف استاندارد آموزشی
 • ثبت هزینه نفرساعت آموزش کارکنان
 • ضبط سوابق دوره‌‌های آموزشی کارکنان
 • تطبیق سابقه کار و نیاز‌های آموزشی
 • تعیین خودکار برنامه دوره‌‌های آموزشی
 • تعریف بایگانی منابع و جزوه های آموزش
 • تعریف انواع موضوعات ارزیابی
 • یادآوری زمان اثربخشی دوره آموزشی برگزارشده
 • گزارش دوره‌‌های آموزشی گذرانده شده در بازه‌‌های زمانی مدنظر
 • گزارش سرانه نفرساعت آموزشِ ارائه شده، براساس پرسنل کل سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف‌شده
 • گزارش هزینه سرانه آموزش ارائه شده، براساس پرسنل کل سازمان یا واحد خاص یا هر گروه شغلی تعریف شده
 • گزارش برنامه آموزشی پرسنل کل سازمان
 • شناسنامه آموزشی کارکنان، شامل مشخصات فردی کارکنان و دوره‌‌های گذرانده‌شدۀ هریک

تصاویر

نرم افزار زیر سیستم مدیریت آموزش پگاه سیستم

سفارش خرید

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش