ارتباط یعنی چه؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ 
سلسله سمینارهای علمی شرکت مهندسی نرم‌افزار پگاه‌سیستم در دانشگاه تهران؛ 
کلیپ شماره 38 یکشنبه‌ها