آموزش حسابداری - بخش اول :‌تعریف حسابداری

با توجه به تحول شیوه پردازش اطلاعات داده های خام مالی و نیاز به گزارشات مختلف حسابداری ، ضرورت وجود ابزاری جدید برای امور حسابداری دارای اهمیت بسیاری است . در این راستا ، نرم افزار حسابداری پگاه سیستم به صورت جامع و یکپارچه در این حوزه طراحی شده است .

تعریف حسابداری :

حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات.

به بیان دیگر حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص، گزارشگری و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی که گزارش‌های مالی و صورت‌های حسابداری ، مورد استفاده افراد ذینفع درون سازمانی از جمله مدیران سازمان و یا برون سازمانی از جمله بانک‌ها، مجمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی است.

با توجه به تحول شیوه پردازش اطلاعات داده های خام مالی و نیاز به گزارشات مختلف حسابداری ، ضرورت وجود ابزاری جدید برای امور حسابداری دارای اهمیت بسیاری است . در این راستا ، نرم افزار حسابداری پگاه سیستم به صورت جامع و یکپارچه در این حوزه طراحی شده است .

اصول حسابداری پذیرفته‌شده همگانی ، ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتری از اهل فن می‌باشد، و عملاً سر مشق و راهنمای آنان قرار می‌گیرد. بدون پیروی از این ضوابط، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذینفع دارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خود مبادرت به انجام عملیات حسابداری، نگاهداری حساب‌ها و تنظیم صورت حساب کند حاصل کار او برای دیگران فایده کافی نخواهد داشت، و مقایسه نتایج فعالیت‌های مالی یک مؤسسه در ادوار مالی مختلف و صورت حساب‌های مؤسسات مشابه با یکدیگر امکان نخواهد یافت.
 

منبع:‌ مرکز آموزش پگاه سیستم

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش